ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

Bu Yönergenin amacı, “Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin oluşumu, organları, çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Stratejisine uygun olarak Madde 5’te tanımlanan tüm faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin ilke ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3

Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı yükseköğretim kurumları teşkilat kanunun, Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki Yönetmelik, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanunu ile 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik yapılmasına dair Kanun hükümlerini esas alır.

Tanımlar

MADDE 4

Üniversite: Ankara Üniversitesini,

Akademik Birimler: Üniversitenin; Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini,

TTO Stratejisi: Ankara Üniversitesinin TTO konusundaki Stratejik görüş ve beklentilerinin ifade edildiği Rektör TTO Bildirimi dokümanı,

Yönetim Kurulu: TTO Yönetim Kurulunu,

Danışma Kurulu: TTO Danışma Kurulu’nu

YK Sanayi temsilcisi: Yönetim Kurulundaki Sanayi temsilcisini,

Birim Sorumluları: Üniversitenin farklı alanları ile ilgili Akademisyen Teknoloji Temsilcilerini,

Envanter Çalışma Grubu (EÇG): Üniversitenin ve Sanayinin Teknolojik Yetenek değerlendirmelerini yapacak Çalışma Gruplarını,

Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu: Sorumlu olunan Teknoloji Alanında kaydedilen gelişmeleri izleyen ve ilgili Üniversite ve Sanayi temsilcilerine bilgilendirme faaliyetlerini organize eden ve tercihan Envanter Çalışma Gruplarının devamı olan Çalışma Gruplarını,

Öncelikli Teknoloji Alanları: EÇG’lerin hazırlayacakları Raporlara göre Üniversitenin teknolojik olarak güçlü olduğu ve Üniversitenin gelecekte önemli bulduğu teknoloji alanlarını,

Faaliyet Sorumluları: TTO’nun faaliyet alanlarının her biri için görevlendirilen sorumlu çalışanını,

İş/ Teknoloji Geliştirme Birimleri: Ankara Üniversitesi Öncelikli Teknoloji Alanlarının her biri ile ilgili kurulan ve o teknoloji alanına tüm TTO hizmet ve desteklerinin verilmesinden sorumlu birimlerini,

ANKÜTEK: Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni

TTO: Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni

BAP: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nü,

TTO Master Planı: EÇG’lerin Sanayi Teknolojik Yetenek Değerlendirme Çalışması sonu Raporlarında yer alan İş Planlarını temel alan ve TTO’nun yıllara yayılan mali öngörülerini içeren planını,

TTO Kalite Sistemi: TTO’nun sürekliliğini ve kurumsallığını temin amacıyla TTO faaliyetleri için ISO Standartları ile uyumlu Kalite Sistemini,

TTO Mali ve İdari İşleri: TTO’nun Mali ve İdari konulardaki sorumluluklarını yerine getirecek uzmanlarını ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

TTO Faaliyet Alanları

MADDE 5

AÜTTO Ankara Üniversitesi Akademisyenleri, öğrencileri ve ilgili teknolojik alanlarda faaliyet gösteren Sanayi kuruluşlarına sekiz alanda destek olacak faaliyetlerde bulunacaktır. Bu alanların ilk beşi TÜBİTAK 1513 Destek Programı kapsamında tanımlanan 5 modül ile ilgili faaliyetlerdir:

(1) Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri,

(2) Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler,

(3) Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri),

(4) Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri,

(5) Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri,

AÜTTO nun diğer faaliyet alanları da:

(6)-Üniversitenin ve Sanayinin Teknolojik Yetenek Veri Tabanı Sistemini (ENVANTER) kurma çalışmasının yönetilmesi,

(7)- TTO Kalite Sisteminin İSO Kalite Standartlarına göre kurulması ve yönetilmesi,

(8)-Yerli ve yabancı sanayi kuruluşları ve Üniversitelerle işbirlikleri kurulmasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TTO Yönetim Birimleri ve Görevleri

Madde 6

TTO Yönetim Kurulu:

Madde 6a

1-TTO’nun genel işleyişine ilişkin üst karar organıdır.

2-Ar-Ge’den sorumlu Rektör yardımcısının başkanlığında, TTO yöneticisi, ANKÜTEK Koordinatörü, BAP Koordinatörü ve Sanayi temsilcisinden oluşur.

3-Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda bir den az olmamak kaydıyla TTO Yöneticisinin çağrısı ile yapar. Ayrıca belirlediği paydaşların temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir.

Görevleri:

TTO’nun genel işleyişine ilişkin üst karar organıdır.

TTO’nun yıllık bütçesini ve TTO Yöneticisinin önerisi ile bütçe kalemleri arası transferleri onaylar.
Faaliyet Alanları sorumlularının atamasını yapar, hazırlanan Çalışma Planlarını, Aylık Çalışma Raporlarını inceler ve karara bağlar.
Envanter Çalışma Gruplarının, Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Çalışma Gruplarının, TTO İş/ Teknoloji Geliştirme Birimlerinin kurulmasının kararlarını verir, atamalarını yapar,
Hazırlanan Çalışma Planlarını onaylar
Aylık Çalışma Raporlarını inceler.
TTO Kalite El Kitabını onaylar.
TTO Master Planını onaylar.

TTO Danışma Kurulu:

Madde 6b:

Ar-Ge’den sorumlu Rektör yardımcısının başkanlığında, TTO yöneticisi, ANKÜTEK Koordinatörü, BAP Koordinatörü, Birim Sorumluları, Sanayi temsilcileri ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü uzmanlardan oluşur.

Görevleri:

1-TTO Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda yılda en az 4 kere olmak üzere TTO Yöneticisi tarafından toplantıya çağrılır.

2-TTO Danışma Kurulu, TTO’nun Faaliyet Alanları, Teknolojiler, ÜSİ ekosisteminin iyileştirilmesi, ilişkili Yasal konular ve gündeminde olan diğer konularda yaşanan sorunlar ve gelişmeler hakkında uzman tavsiye ve yönlendirmelerde bulunur.

TTO Yöneticisi:

Madde 6c:

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı proje önerisinde yer alan TTO Yöneticisidir.

Görevleri

Gerekli her durumda AÜTTO’yu tam yetki ile temsil eder.

– AÜTTO’yu sevk ve idare eder.

– AÜTTO bütçesini ve personel planını Yönetim Kuruluna onay için sunar.

– AÜTTO’nun onaylı bütçesinin ita amiridir.

– Onaylanmış bütçenin gelir ve giderlerini denetler, gerektiğinde bütçe kalemleri arasında yapılacak transferleri onaylanması için Yönetim Kuruluna sunar.

– TTO’nun Kalite El Kitabı ve TTO Master Planlarını hazırlatıp Yönetim Kurulunun onayına sunar.

– Yönetim Kuruluna: Faaliyet Sorumluları atamaları, Teknik Yönetim Birimi kurulması, Envanter Çalışma Grubu ve Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması ve temsilcilerinin atanması önerilerinde bulunur.

– Faaliyet Sorumluları, İTGB’leri ve Çalışma Gruplarının hazırladıkları Çalışma Programlarını ve Raporlarını Yönetim kuruluna sunar.

– AÜTTO faaliyetlerinin uygulanması sırasında Ankara Üniversitesinin İlgili birimleri ile ilişkileri koordine eder.

– Faaliyet sorumluları ve İTGB leri tarafından hazırlanan raporları denetler, Yönetim Kuruluna sunar.

– Proje başarısını tesis etmek için gerekli her türlü tedbiri alır ve alınmasını sağlar.

TTO TÜBİTAK Proje Yürütücüsü:

Madde 6 d:

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı proje önerisinde yer alan yürütücüdür,

Görevleri:

-AÜTTO’nun TUBİTAK 1513 projesi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlerin uygulanmasını takip eder, faaliyet sorumluları arasındaki koordinasyonu sağlar, faaliyet alanları çalışma programlarını hazırlatır, aylık raporlar alır.

-TÜBİTAK nezdindeki iş ve işlemleri takip eder, faaliyetlere ilişkin raporların düzenlenmesini sağlar ve değerlendirme faaliyet raporlarını ve mali raporları oluşturur.

-1513 Programında tanımlanan performans kriterlerini oluşturur ve izler, zamanında raporların teslim edilmesini sağlar, harcama faaliyetlerinin uygulanması sırasında karşılaşılan dar boğazları tespit eder.

-Sorunların aşılması için AÜTTO Yöneticisine sunar ve Yönetim Kuruluna gündem teklifinde bulunur.

-TÜBİTAK yetkilileri nezdinde gerekli temasları kurar, proje başarısı açısından gerekli her türlü tedbirin alınması amacıyla TUBİTAK yetkilileri ve AÜTTO Yöneticisi ile tam bir işbirliği içinde çalışır.

-Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında gerekli görülen tedbirlerin alınmasını temin eder, TÜBİTAK tarafından talep edilen konularda her türlü iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını temin eder.

TTO Mali ve İdari İşleri:

TTO nun Mali ve İdari konularının yürütülmesinde, TUBİTAK Mali Raporlarının hazırlanmasında, TTO kendi yapılanmasını oluşturana kadar, Teknokent ve BAP’ın Mali ve İdari altyapısından destek sağlanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Akışları, Yürürlük ve Yürütme

İŞ AKIŞLARI:

MADDE 7

-TTO’nun her Faaliyet alanı için bir Faaliyet sorumlusu atanır.

-Faaliyet Sorumluları, TTO faaliyet alanları ile ilgili “Çalışma Planları ve (gerekirse) Yönergeler” hazırlar, TTO Yöneticisi ve Yönetim Kuruluna onaylatır ve verecekleri hizmet ile ilgili çalışmalarını bu plan ve yönergelere göre yürütür.

-Teknolojik Yetenek Envanter Çalışması, hazırlanan Yönergeye göre, ilgili Faaliyet sorumlusu yönetiminde, Envanter Çalışma Grupları tarafından yürütülür.

-EÇG ları Akademik ve Sanayi Teknolojik Yetenek Değerlendirme Raporları hazırlayacaklardır.

-Hazırlanan bu Raporlardan hareket edilerek Üniversitenin Öncelikli Alanları belirlenecektir.

-Yine bu Raporların ışığında TTO’nun Master Planı hazırlanacaktır.

-Üniversitenin Öncelikli Teknoloji Alanları belli olduktan sonra TTO çalışanlarından oluşan İş/ Teknoloji Geliştirme Birimleri (İTGB) kurulacaktır.

-Teknoloji alanında çalışan Akademisyen ve Sanayicilere verilecek TTO hizmet ve destekleri İTGB tarafından yerine getirilecektir.

-İTGB kurulma noktasına gelene kadar TTO hizmetleri Faaliyet Alan Sorumluları ve çalışanları tarafından verilecektir.

Yürürlük

MADDE 8

-TTO Yönergesi TTO Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra TTO web sitesinde yayınlanacak ve o tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Yürütme

MADDE 9

-TTO Yönergesini TTO Yöneticisi yürütür.