1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Programın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir.

Proje süresi en fazla 36 aydır.

2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000 TL’dir.

Başvuru zamanı, usulü ve koşulları her yıl TÜBİTAK tarafından ilan edilir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. Başvurular önce online olarak gerçekleştirilmekte, izleyen bir hafta içerisinde basılı kopyalar teslim edilmektedir.

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4 aydır ve desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK internet sayfasından ilan edilmektedir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr

1002 – Hızlı Destek Programı

Programın amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.

2014 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir. Yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, Araştırma Grubunda değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren yaklaşık 3 aydır ve başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Proje yürütücüsünün; üniversitelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde veya araştırma enstitülerinde/istasyonlarında çalışıyor olması ve projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması,

Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması,
Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması gerekmektedir.

Araştırmacıların; üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda çalışıyor olmaları,

Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olmaları durumunda doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olmaları,
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje süresi küçük ölçekli projeler için en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projeler için en fazla 36 aydır. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibidir.

Küçük ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
Orta ölçekli projeler: 500.001 – 1.000.000 TL
Büyük ölçekli projeler: 1.000.001 – 2.500.000 TL

Aktif çağrılar hakkında bilgi almak ve başvurular için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir.

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Özel kuruluşun yer aldığı projelerde (*) proje yürütücüsünün, programın son başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.

Proje yürütücüsü zamanın en az %40’ını projeye ayırmak zorundadır.

Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı duyurusunda ayrıca yer verilir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

Ankara TTO tarafından hazırlanmış olan TÜBİTAK ARDEB – 1003 Öncelikli AR-GE Alanları 2015-2018 Yıllarında Planlanan Çağrılar Listesi Kataloğuna erişmek için tıklayınız.

1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

AnkaraTTO’nun Detaylı 1005 Anlatımı İçin Tıklayınız

Programın amacı ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Proje süresi en fazla 18 aydır. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

2014 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

Başvuru zamanı, usulü ve koşulları her yıl TÜBİTAK tarafından ilan edilir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. Başvurular önce online olarak gerçekleştirilmekte, izleyen bir hafta içerisinde basılı kopyalar teslim edilmektedir.

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4 aydır.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak zorundadır.

Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda;

a) Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.
b) TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Buna rağmen TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.

Proje yürütücüsünün kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar aşağıda örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi

1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Program ile kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Program ile kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin yurtdışından yapılması, teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedarikinin ulusal kaynaklardan sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

Projelerin süresi ve üst destek limitleri çağrılara özel olarak belirlenmekte ve çağrı ile birlikte duyurulmaktadır.

Program kapsamında Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları müşteri kurum olabilir. TÜBİTAK bu kurumlarla odak grup çalışmaları yaparak ihtiyaç başlıklarını belirler ve çağrı dokümanlarını hazırlar.

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Proje başvuruları 2 aşamalı olarak yapılır. 1. Aşama başvurularında;

Projelerin 1007 Programı çağrı takvimine uygun sunulması
Proje yöneticisi ya da yürütücüsü kuruluşların (PYÖK/PYK) 1007 Programı esaslarına uygun belirlenmiş olması
Proje önerilerinin belirlenen yetkili kişilerce imzalanmış olması
Proje önerisinin tüm bölümlerinin komisyon değerlendirmesi için yeterli bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış olması

aşama başvurularında;

1. Aşama komisyon değerlendirmesine uygunluk
1007 Programı mevzuatına uygunluk ölçütlerine uygun olarak sunulmayan projeler iade edilir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilari

Proje sonucunda elde edilen ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, know-how, gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek nitelikteki fikri ürünler üzerindeki hakların sahibi TÜBİTAK’tır.

Projelerin sonucunda fikri bir ürün meydana geldiği takdirde, müşteri kurum; söz konusu fikri ürünü ticarileştirilmemek kaydı ile kendi ihtiyaçları için bedelsiz kullanma hakkına sahiptir.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

Kamu Araştırmaları Destek Grubu – KAMAG

Kamu kurumlarımızın toplumun hizmet talebini karşılarken, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kullanmış oldukları araçları bilgi çağının gerektirdiği anlayışa taşıması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, 1007 Programı kapsamında kurumlarımız öncelikle Ar-Ge faaliyetleri ile giderilecek ihtiyaçlarını tespit etmektedirler. Tespit edilen ihtiyaçlar, üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerle karşılanmaktadır.

Programın öncelikli hedefi, müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermektir. Bunun yanında, desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte; üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimi bilgi ve yüksek teknoloji temeline oturtulmaya çalışılmakta; ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının MK tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir:

Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder.

Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder.

Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

Savunma Ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu – SAVTAG

Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG), kamu kurum/kuruluşlarıyla özel sektör ve üniversiteler arasında işbirliklerini destekleyerek ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak, ülkemizi ekonomik gelişme ve toplumsal refah için gereken teknolojileri üretme gücüne sahip kılmak, ve savunma gücümüzün etkinliği, caydırıcılığı ve sürekliliği için gereken milli olması zorunlu kritik teknolojilere dayalı bileşen, alt sistem ve sistemleri geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren bilim insanlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemekte ve sayılarının artmasını amaçlamaktadır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Projelerin süresi en fazla 24 aydır. Başvurular sürekli açıktır.

Proje destek üst limiti 1 milyon TL’dir.

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur. Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi

3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.

Proje süresi en fazla 24 aydır.

2014 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir. Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır.

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir. Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin online başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir. Proje önerilerinin değerlendirme süresi, başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 2 aydır.

Programa yürütücü olarak, daha önce veya başvuruyu yaptığı sırada ARDEB tarafından desteklenen herhangi bir projede yürütücü olarak görev yapmamış olanlar başvurabilir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı ve danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil) doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları;
Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyor olmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekir.

Programdan yürütücü olarak sadece bir kez yararlanılabilir, aynı anda aynı yürütücü birden fazla proje başvurusu yapamaz.

Proje yürütücüsü, projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3001-baslangic-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

3501 – Kariyer Geliştirme Programı

Programın amacı kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.

Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

2014 yılı için destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000 TL’dir.

Mart ve Eylül aylarında olmak üzere senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. Başvurular önce online olarak gerçekleştirilmekte, izleyen bir hafta içerisinde basılı kopyalar teslim edilmektedir.

Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4 aydır.

Proje yürütücüsünün;

Başvuru tarihinden önce doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.),
Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunması, (Örneğin, 2014 yılında proje yürütücüsü olarak başvuru yapacak kişinin doktora derecesini aldığı tarih 01.01.2007’den daha önce olamaz.)
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olması
Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması,
Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,
Projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması,

gerekmektedir.

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

Akademik unvanı profesör olan kişiler projede araştırmacı olarak yer alamazlar, fakat danışman olabilirler.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-kariyer-gelistirme-programi